Postup a možnosti vybavenia reklamácie

 1. Cieľom našej spoločnosti je vybaviť všetky objednávky kvalitne, k úplnej spokojnosti zákazníka. Ak má zákazník stále nejaké sťažnosti týkajúce sa zmluvy alebo jej plnenia, môže svoju sťažnosť oznámiť e-mailom alebo listom.
 2. Internetový obchod ústnu sťažnosť ihneď preverí a v prípade potreby vykoná nápravu. Ak zákazník nesúhlasí s vybavením reklamácie, internetový obchod reklamáciu a jej stanovisko k nej bezodkladne zaznamená a jej kópiu odovzdá zákazníkovi. Ak nie je možné reklamáciu bezodkladne prešetriť, internetový obchod reklamáciu zaeviduje a odovzdá zákazníkovi jej kópiu.
 3. Naša spoločnosť odpovie na písomnú reklamáciu písomne ​​do 30 dní. Svoj postoj zamietajúci sťažnosť odôvodňuje. Kópia odpovede sa uchováva 5 rokov a na požiadanie sa predloží kontrolným orgánom.
 4. Kupujúci sa môže so sťažnosťou, ktorá nebola riešená v rámci príslušných právnych predpisov, obrátiť na nasledujúce fóra: So sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na orgán na ochranu spotrebiteľa. miesta bydliska alebo bydliska spotrebiteľa.
 5. Kupujúci môže svoj občianskoprávny nárok riešiť aj na súde, ktorý je príslušný a príslušný podľa zákona o občianskom súdnom konaní.

Mám právo na následné zrušenie?

Všetky tričká a suveníry vyrábame individuálne, na mieru. V prípade personalizovaných produktov podľa zákona kupujúci nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Má to veľmi jednoduchý dôvod, produkty navrhnuté podľa vlastných potrieb už nie je možné ďalej predávať. Aby sa predišlo ďalším problémom a nedorozumeniam, prosíme všetkých, aby si pred zadaním väčších objednávok potvrdili správne veľkosti a farby formou skúšobnej objednávky. Vyhneme sa tak znečisteniu nášho životného prostredia sériou zbytočne vyrobených tričiek.

Čo mám robiť, ak som dostal chybný produkt?

Napriek starostlivej kontrole je zriedkavé, že je doručený chybný produkt. V takýchto prípadoch, ak sme zodpovední za kvalitatívnu vadu, produkty bez ďalšieho vymeníme alebo vrátime kúpnu cenu. Náklady na dopravu vzniknuté v dôsledku vrátenia budú znášané v plnej výške. Bez ohľadu na to nám prosím vráťte výrobok bezplatne, pričom náklady vám budú následne preplatené. Žiadame vás, aby ste výrobok nevracali bez upozornenia, ale najprv nás informovali o povahe chyby a čísle transakcie objednávky e-mailom na tu: info@teenation.sk. Potom vás budú pracovníci našej predajne ihneď kontaktovať.

Chybný výkon

Podľa hlavného pravidla o chybnom plnení plní odberateľ nesprávne, ak služba v čase plnenia nespĺňa požiadavky na kvalitu stanovené zmluvou alebo právnymi predpismi. Oprávnený neplní nesprávne, ak nositeľ práva v čase uzatvárania zmluvy o chybe vedel alebo o chybe v čase uzatvárania zmluvy vedieť mal. Dôležitým pravidlom je, že v zmluve medzi spotrebiteľom a podnikateľom je neplatné ustanovenie, ktoré sa odchyľuje od ustanovení príslušnej právnej kapitoly o doplnkovej záruke a záruke v neprospech spotrebiteľa. Nový občiansky zákonník je oboznámený aj s pojmom domnienka vadného plnenia, čo znamená, že v prípade zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom treba vychádzať z toho, kým sa nepreukáže opak, že spotrebiteľom uznaná vada existovala už pri čas plnenia do šiestich mesiacov od plnenia, pokiaľ tento predpoklad nie je vecou nezlučiteľnou s jej povahou alebo povahou vady. V praxi to všetko znamená, že v prípade chyby zistenej do šiestich mesiacov nesie dôkazné bremeno spoločnosť.

Záruka na príslušenstvo

Záruka na príslušenstvo v podstate znamená, že bez ohľadu na predaj akéhokoľvek produktu je oprávnený (predajca produktu, strana poskytujúca službu) zodpovedný za chybu produktu (presnejšie: za chybu, ktorá vznikla v dôsledku vady už existujúce na výrobku v čase kúpy) so zárukou na príslušenstvo. V kúpnopredajných zmluvách je táto zodpovednosť zmluvnej strany v postavení predávajúceho založená len na vade výrobku, ktorej príčina je prítomná na výrobku už v čase kúpy, ale v tom čase ešte nie je rozpoznateľná (tj. preto sa to nazýva skrytá alebo výrobná chyba). Záručná zodpovednosť predávajúceho je objektívna, to znamená, že je nezávislá od toho, či vedel alebo nevedel, že predáva výrobok s vadou (presnejšie vadami) alebo nie, preto dobromyseľný predávajúci zodpovedá aj za chybné plnenie voči kupujúcemu. (Zlá viera je relevantná okolnosť z hľadiska overenia prípadného nároku zákazníka na kompenzáciu.)

Záruka na produkt

Nový občiansky zákonník zaviedol pojem záruka na výrobok, čo znamená, že v prípade vady hnuteľnej veci (t.j. výrobku), ktorú spoločnosť predáva spotrebiteľovi, môže spotrebiteľ požadovať od výrobcu odstránenie vady výrobku, alebo – ak oprava je vykonaná v primeranej lehote, v záujme spotrebiteľa to nie je možné bez poškodenia – výrobok vymeňte. Výrobok je chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné pri uvedení výrobku na trh výrobcom, alebo ak nemá výrobcom popisované vlastnosti.

Výrobca je oslobodený od záručnej povinnosti na produkt, iba ak to preukáže

 • produkt nebol vyrobený alebo distribuovaný ako súčasť jeho obchodnej činnosti alebo nezávislého povolania;
 • v čase uvedenia výrobku na trh bola vada podľa stavu vedy a techniky na nerozoznanie; alebo
 • vada výrobku bola spôsobená aplikáciou legislatívy alebo kogentných úradných predpisov.

V prípade výmeny nesie záručnú povinnosť za vymenený produkt a v prípade opravy časť produktu, ktorej sa oprava týka, výrobca.

Lehoty na vymáhanie upozornení a nároku

Spotrebiteľ je podľa zákona povinný po zistení vady bezodkladne oznámiť vadu výrobcovi. Chyba oznámená do dvoch mesiacov od zistenia chyby sa musí považovať za oznámenú bezodkladne. Spotrebiteľ zodpovedá za škody spôsobené omeškaním v komunikácii. Na výrobcu sa vzťahuje záruka na výrobok dva roky od dátumu uvedenia výrobku na trh. Prekročenie tohto termínu má za následok stratu práv.

Záruka na produkt v prípade zmeny vlastníctva

Záručné práva na produkt môže nový vlastník uplatniť voči výrobcovi v prípade prevodu vlastníctva produktu.

Záruka

Záruka – všeobecne známa ako „záruka“ – znamená, že osoba poskytujúca záruku (predávajúci) zodpovedá za bezchybné plnenie tak, že v prípade reklamácie kvality v záručnej dobe dôjde iba k jej uvoľneniu. zo zodpovednosti, ak preukáže, že príčina vady vznikla po dokončení, spravidla v dôsledku nesprávneho používania alebo zaobchádzania s výrobkom spotrebiteľom.

Existujú dva typy záruky:

 • na základe zákona tzv povinnej záruky, a
 • na základe dohody zmluvných strán tzv zmluvná záruka.

V druhom prípade zákon neukladá predajcovi povinnosť prevziať záruku v prípade predaja určitých produktov, ale robí sa tak dobrovoľne – z dobre pochopeného záujmu trhu.

Nárok na záruku v prípade zmeny vlastníctva

Práva vyplývajúce zo záruky môže v prípade prevodu vlastníctva veci uplatniť nový vlastník voči oprávnenému, ktorý záruku prevzal.

Potvrdenie záručného nároku

Záručný nárok je možné uplatniť v záručnej dobe.

V prípade povinnej záruky je to jeden rok, v prípade zmluvnej záruky je rozhodujúca lehota uvedená v právnom vyhlásení o vytvorení záruky. Ak povinný svoj záväzok voči navrhovateľovi v primeranej lehote nesplní, možno reklamáciu uplatniť na súde do troch mesiacov od uplynutia lehoty stanovenej vo výzve, a to aj v prípade, že záručná doba už uplynula. Nedodržanie tohto termínu bude mať za následok stratu práv. Aby bolo možné uplatniť záručný nárok, musia byť tiež riadne aplikované pravidlá pre uplatnenie záručných práv na príslušenstvo. Držiteľ práva môže prejsť z vybraného záručného práva na príslušenstvo na iné. Je povinný uhradiť náklady spojené s prevodom oprávnenému, ak oprávnený neuviedol dôvod prevodu alebo ak prevod nebol inak odôvodnený.

Postupnosť záručných práv

Či už sa kupujúci v prípade chybného plnenia „odvoláva“ na záruku alebo garanciu, má nárok na štyri druhy tzv. má právo na záruku: opravu / výmenu / zníženie ceny / nárok na vrátenie kúpnej ceny (tzv. storno). Preto je mimoriadne dôležité, aby mal spotrebiteľ v prípade reklamácie kvality súvisiacej so zárukou príslušenstva a v prípade produktu, na ktorý sa vzťahuje povinná záruka, nárok na rovnaké štyri druhy práv. Podľa zákona na základe zmluvy, v ktorej si zmluvné strany navzájom poskytujú služby, zodpovedá za vadné plnenie oprávnený.

Na základe jeho záručnej reklamácie, podľa výberu držiteľa

 • vyžadovať opravu alebo výmenu, s výnimkou prípadu, keď je splnenie zvoleného záručného práva na príslušenstvo nemožné, alebo ak by to malo za následok neprimerané dodatočné náklady pre oprávneného – v porovnaní s plnením iného záručného nároku na príslušenstvo – berúc do úvahy hodnotu službu v bezchybnom stave, závažnosť porušenia zmluvy a škodu spôsobenú držiteľovi práv splnením záručného práva na príslušenstvo; alebo
 • požadovať primerané dodanie náhrady, opraviť vadu na náklady oprávneného sám alebo dať opraviť niekomu inému, alebo odstúpiť od zmluvy, ak oprávnený opravu alebo výmenu neuskutočnil, nie je schopný splniť túto povinnosť za podmienok ustanovených zákonom, alebo ak nositeľ práva prestal mať záujem na oprave alebo výmene.

Zákony obsahujú aj pravidlo, že nie je priestor na zrušenie z dôvodu nepodstatnej chyby. Zákon stanovuje, že oprava alebo výmena – s prihliadnutím na vlastnosti veci a účel, ktorý nositeľ práva očakáva – sa musí vykonať v primeranej lehote pri ochrane záujmov nositeľa práva.

Kto znáša náklady?

Náklady spojené s plnením záručného záväzku znáša oprávnený – t.j. spoločnosť. Výnimkou je prípad, keď k zlyhaniu veci došlo v dôsledku neudržania povinnosti zo strany oprávneného, ​​je povinný znášať náklady vzniknuté splnením záručnej povinnosti úmerne svojmu pričineniu, ak mal vedomosť o údržbe veci. alebo ak si povinná osoba splnila svoju informačnú povinnosť v tejto súvislosti.

V akej lehote sa môžeme sťažovať?

Záručný nárok reklamujúceho sa podľa hlavných pravidiel zákona premlčí do jedného roka odo dňa plnenia. V prípade zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom je však záručná doba dlhšia: reklamácia príslušenstva spotrebiteľa sa premlčí do dvoch rokov odo dňa plnenia. Ak je predmetom zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom použitá vec, môžu sa zmluvné strany dohodnúť aj na kratšej premlčacej dobe; ani v tomto prípade nemožno platne určiť premlčaciu dobu kratšiu ako jeden rok. Ak je vecou poskytovanou v zmluve nehnuteľnosť, záručný nárok na príslušenstvo sa premlčí do piatich rokov odo dňa plnenia. Dôležitým pravidlom je, že do premlčacej doby sa nezapočítava časť doby opravy, počas ktorej držiteľ práva nemôže užívať vec podľa určenia. Premlčacia lehota na uplatnenie záruky príslušenstva na časť veci, ktorej sa výmena alebo oprava týka, začína odznova. Toto pravidlo je potrebné použiť aj v prípade, že v dôsledku opravy vznikne nová chyba.

Aké sú prípady, keď predajca nie je zaťažený záručnou povinnosťou?

Právne ustanovenia zahŕňajú prípady oslobodenia od záručnej zodpovednosti, podľa ktorých sa oslobodenie môže uskutočniť v dvoch prípadoch:

 • ak bola chyba držiteľovi práva v čase uzavretia zmluvy známa;
 • ak si oprávnená strana mala byť vedomá chyby už v čase uzatvárania zmluvy.

Dôležité je, že predávajúci nenesie zodpovednosť za záruku na príslušenstvo len v súvislosti s vadou známou kupujúcemu – a len pri vadách tohto typu predávajúci právne tvrdia, že sa na ne nevzťahuje žiadna záruka (a výrobok nemôže vymeniť napríklad z tohto dôvodu). Obchodníci sa často pokúšajú nezákonne vylúčiť zodpovednosť za chybné plnenie tým, že na zľavnený alebo zľavnený tovar ako celok neexistuje žiadna záruka ani záruka. Na základe príslušných právnych predpisov je však priestor na kvalitnú reklamáciu aj tej časti výrobku, ktorá nebola chybná alebo bola chybná, no spotrebiteľ o nej nevie. Ak zákazník neskôr vráti výrobok do predajne pre závadu mimo rozsah informácie, je potrebné sa jeho námietkou zaoberať a je nezákonné zamietnuť jeho reklamáciu s odkazom, že „zľavnený tovar nie je zaručený“. Príklad: ak zákazník vráti hlinenú škridlu, ktorá bola znehodnotená poškodením glazúry, z dôvodu jej prasknutia, potom je potrebné riešiť jeho reklamáciu a z dôvodu prasknutia – čo je vada vylučujúca účel použitia – má nárok na záručné práva. Samozrejme, neexistuje žiadna prekážka, aby predajca vylúčil zodpovednosť z dôvodu estetickej vady produktu, ak sa však jedna zo súčastí nového počítača zakúpeného so zľavou (zľavnená cena) zničí pri zamýšľanom používaní v dôsledku takejto estetickej vady. poškodení, môže spotrebiteľ pri reklamácii kvality vychádzať z povinnej záruky, bez ohľadu na to, že si stroj kúpil za zníženú cenu z dôvodu estetického poškodenia.

Kto čo kedy dokazuje?

Medzi týmito dvoma právnymi inštitútmi je podstatný rozdiel v dôkaznej povinnosti. V rámci záruky – počas celej doby trvania oboch druhov záruky – sa ručiteľ (predávajúci) zbaví zodpovednosti len vtedy, ak preukáže, že príčina vady vznikla po plnení (tj napr. v dôsledku nesprávneho používania zákazníkom). Na druhej strane, z hľadiska záruky je podľa hlavného pravidla zákazník povinný preukázať svoje „právo“, teda že príčina vady bola na výrobku už v čase kúpy a že vada nebolo spôsobené nesprávnym používaním zákazníka. Z hľadiska záruky je však dôležitým pravidlom upravujúcim spotrebiteľské zmluvy – a tvoriacim výnimku z hlavného pravidla –, že v prípade vady zistenej do 12 mesiacov od plnenia je potrebné predpokladať (zvážiť), že príčinou vada existovala už v čase plnenia. V zmysle tohto sa predávajúci zbaví zodpovednosti za nedostatok dodávok v prvých šiestich mesiacoch len vtedy, ak preukáže, že tovar bol v čase predaja bezchybný, t. j. príčina vady vznikla až po dokončení v dôsledku nesprávneho používania. produkt. Preto počas celej záručnej doby a prvých 12 mesiacov záručnej doby nesie dôkazné bremeno oprávnený (predávajúci), t.j. zodpovednosti sa zbaví len vtedy, ak preukáže, že príčina vady vznikla po plnení. Je však potrebné zdôrazniť, že táto domnienka sa vzťahuje len na spotrebiteľské zmluvy v zmysle zákona v prípade záruky, teda toto pravidlo sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý sa podľa zákona nepovažuje za spotrebiteľa. Aby si zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, mohol v prípade vady zistenej do 12 mesiacov od plnenia úspešne uplatniť svoje záručné práva, musí preukázať, že príčina vady existovala už v čase plnenia. Ide o výnimku z výnimky, t. j. neplatí uvedená domnienka, takže dôkazné bremeno znáša spotrebiteľ aj počas prvých 12 mesiacov záruky, ak je domnienka nezlučiteľná s povahou veci alebo povahou veci. chyby.

Dátum: Fiľakovo, 17.02.2022

Verified by MonsterInsights