§ 1 Všeobecné:

(1) Vaším obchodným partnerom v rámci online ponuky tu je vo všetkých prípadoch Tee Nation s.r.o., Kvetná 953/8, 986 01 Fiľakovo, Číslo bankového účtu (ČSOB Banka): SK 477500-00000040-30010961, IČO: 52879321, DIČ: 2121170414, IČ DPH: SK2121170414 (ďalej len predávajúci), zastúpený Richard Simon (konateľ).

§ 2 Zodpovednosť za online ponuku

(1) Za produkty, dizajn a dizajn obchodu ponúkaného na internetovej stránke www.teenation.sk zodpovedá výlučne predávajúci.

§ 3 Uzavretie zmluvy

(1) Obsahom internetovej stránky predávajúceho je neformálna ponuka na nákup od predávajúceho.

(2) Odoslaním vyplneného objednávkového formulára online dáva zákazník záväznú ponuku na kúpu resp uzavrieť dodávateľskú zmluvu. V prípade akceptovania ponuky predávajúci potvrdí objednávku zákazníkovi e-mailom.

(3) Uzatváranie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim prebieha elektronicky.

(4) Oprava chýb pri zadávaní údajov: Strana, ktorá poskytuje elektronickú cestu, musí použiť vhodné prostriedky, aby zabezpečila, že druhá strana môže opraviť chyby vzniknuté pri elektronickom zaznamenávaní údajov pred tým, ako urobí zmluvné právne vyhlásenie. Ak si strana poskytujúca elektronickú cestu nesplní túto povinnosť, môže druhá strana napadnúť zmluvné právne vyhlásenie.

(5) Elektronické vyhlásenie o zmluve a jej potvrdenie: 5.1. Zmluvné právne vyhlásenie urobené elektronicky nadobúda účinnosť, keď sa stane prístupným druhej zmluvnej strane. 5.2. Strana poskytujúca elektronickú cestu je povinná bezodkladne elektronicky potvrdiť prijatie vyhlásenia o zmluvných právach druhej strany. Strana je oslobodená od záväznej ponuky a nemôže byť zaviazaná k splneniu zmluvy, ak potvrdenie nedostane druhá strana bezodkladne.

(6) Predávajúci je povinný na svojom webovom sídle zobrazovať Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len: VOP) na uzatváranie a plnenie zmlúv vopred, jednostranne a na účely uzatvorenia viacerých zmlúv určených poskytovateľom služieb a zabezpečiť ich uchovanie pre spotrebiteľa, aby spotrebiteľ informácie o zmluvných podmienkach a právnych ustanoveniach vzťahujúcich sa na daný právny obchod musel mať preukázateľným spôsobom k dispozícii po uzavretí zmluvy.

(7) Naša spoločnosť vytvorila samostatnú stránku, kde všetky potrebné a dôležité dokumenty nájde, vytlačí a uloží potenciálny zákazník na jednom mieste.

§ 4 Doručovanie

(1) Doručenie do zahraničia vykonávame iba v prípade platby bankovou kartou alebo vopred.

(2) Dodávka sa uskutočňuje prostredníctvom dodávateľa zvoleného predávajúcim. Zákazník musí znášať náklady na doručenie, ktorých výška sa môže líšiť v závislosti od objednaného množstva. Aktuálne náklady na doručenie nájdete na stránke doručenia www.teenation.sk.

(3) Dodanie prebieha maximálne do 3 týždňov, zvyčajne je však produkt doručený do niekoľkých dní.

(4) Ak objednaný produkt nebude dodaný do 3 týždňov od uzavretia zmluvy, predávajúci o tom zákazníka písomne ​​upovedomí do konca lehoty. Zákazník má v tomto prípade právo od zmluvy odstúpiť, čo nám musí oznámiť aj písomne.

(5) Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody v dôsledku oneskoreného plnenia.

§ 5 Ceny

(1) Ceny v cenníku sú hrubé ceny, zahŕňajú všeobecnú daň z predaja a všetky príslušné dane.

(2) V prípade dodávky je zákazník povinný uhradiť náklady na doručenie, ktorých výška sa môže líšiť v závislosti od objednaného množstva a miesta dodania.

(3) Aktuálne náklady na doručenie a ceny nájdete na www.teenation.sk.

§ 6 Platba

(1) Spôsob platby môže byť na základe voľby zákazníka dobierkou, platbou bankovou kartou, bankovým prevodom alebo platbou na mieste. Predávajúci má právo obmedziť spôsoby platby, ktoré si zákazník môže zvoliť v závislosti od objednaného množstva a miesta dodania.

(2) Ak objednávateľom zvolený spôsob platby popri plnení predávajúceho podľa zmluvy nie je možné zrealizovať, najmä ak objednávateľ uviedol nesprávne údaje, je objednávateľ povinný uhradiť predávajúcemu alebo tretej osobe poverenej výkon za výsledné dodatočné náklady.

(3) Predávajúci má právo pri spracovaní platby využiť služby tretej osoby.

(4) V prípade neuhradenia platby zo strany zákazníka má predávajúci právo obrátiť sa so svojimi nárokmi na inkasnú spoločnosť a odovzdať všetky osobné údaje potrebné k inkasu poverenej tretej osobe.

(5) Ak sa na vykonaní platby podieľa tretia osoba, platbu možno považovať za dokončenú, ak bola suma odovzdaná a tretia osoba poverená inkasom nad ňou má neobmedzenú kontrolu.

§ 7 Záruka

(1) Ak sa vyskytne nedostatok ovplyvňujúci záruku, môže zákazník v zákonom stanovenom rámci požadovať odstránenie nedostatku, zníženie ceny alebo zrušenie zmluvy.

(2) Ak je produkt vrátený z dôvodu nedostatkov kvality, predávajúci preberá z toho vyplývajúce náklady na dopravu. Zákazník je povinný zvoliť si spôsob doručenia, ktorý zabráni zbytočným dodatočným nákladom. Predávajúci po dodaní uhradí zákazníkovi výsledné náklady alebo ich na výslovnú žiadosť prevedie vopred.

§ 8 Podmienky pre zrušenie objednávky, právo na odstúpenie od zmluvy

(1) Objednávku je možné zrušiť e-mailom alebo telefonicky. Objednávku je možné zrušiť do 24 hodín od zadania objednávky bez udania dôvodu. Potom je možné objednávku stornovať len v prípade, že predávajúci nedodrží zmluvu!

(2) Výrobky vyrobené spoločnosťou Tee Nation sa vyrábajú individuálne v každom prípade na základe potrieb a požiadaviek spotrebiteľov, a preto ich nemožno ďalej predávať iným spotrebiteľom. Podrobné pravidlo zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľmi: Spotrebiteľ nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ak ide o výrobok, ktorý nie je vopred vyrobený, ktorý bol vyrobený podľa pokynov spotrebiteľa alebo na jeho žiadosť, alebo v prípade, že produkt, ktorý bol jasne prispôsobený spotrebiteľovi.

§ 9 Obmedzená zodpovednosť

(1) Bezchybnú prevádzku a stálu dostupnosť komunikácie a dátovej prevádzky na internete nie je možné podľa aktuálneho stavu techniky zaručiť, preto predávajúci nezaručuje stálu, nepretržitú prevádzku a dostupnosť svojej online ponuky.

§ 10 Ochrana autorských práv, vymedzenie zodpovednosti

(1) Ak zákazník v rámci jedinečnej ponuky použije vlastnú grafiku, je povinný garantovať právnu integritu intelektuálnych produktov, ktoré sprístupňuje. V prípade porušenia autorských práv alebo práv na ochranu súkromia nesie zodpovednosť zákazník.

(2) Zákazník je povinný oslobodiť predávajúceho od všetkých nárokov vyplývajúcich z vyššie uvedených porušení a uhradiť mu všetky náklady, ktoré mu v prípade vznikli.

§ 11 Technické odchýlky

(1) Údaje, definície, písomné a elektronické zobrazenia na webovej stránke, brožúrach, letákoch, katalógoch a inzerátoch sú čisto informatívneho charakteru, preto sa údaje o farbe, hmotnosti, umiestnení a iných podobných parametroch produktu môžu líšiť od údajov v nich uvedených.

§ 12 Ochrana údajov

(1) Predávajúci má právo v súvislosti s obchodným vzťahom elektronicky uchovávať a spracovávať všetky údaje zákazníka za účelom plnenia zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane údajov.

§ 13 Možné jazyky zmluvy

(1) Jazykom internetového obchodu je slovenský jazyk a jediným možným jazykom na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk.

§ 14 Právne medzery a doplnky

(1) Ak je niektorý bod Všeobecných obchodných podmienok právne neplatný alebo neúplný, zostávajú ostatné body zmluvy v platnosti. Namiesto neplatných alebo neúplných častí Občianskeho zákonníka. body tu platia.

Dátum: Fiľakovo, 17.02.2022.