1. ÚČEL PREDPISOV

Účelom týchto pravidiel je zaznamenať spoločnosť Tee Nation s.r.o. (Sídlo: Kvetná 953/8, 986 01 Fiľakovo, Číslo bankového účtu (ČSOB Banka): SK 477500-00000040-30010961, IČO: 52879321, DIČ: 2121170414, IČ DPH: SK2121170414) a zásadami ochrany údajov a správy údajov Spoločnosti.

Tee Nation s.r.o. (ďalej: Poskytovateľ služby) spravuje údaje návštevníkov webovej stránky, registrujúcich sa na webovej stránke a zákazníkov (ďalej spoločne Dotknutá osoba) počas prevádzky webovej stránky www.teenation.sk (ďalej len: Webová stránka).

Účelom týchto Nariadení je zabezpečiť, aby vo všetkých oblastiach služieb poskytovaných Poskytovateľom služieb boli pre všetkých jednotlivcov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu rešpektované ich práva a základné slobody, najmä právo na súkromie. rešpektujú počas strojového spracovania ich osobných údajov (ochrana údajov).

Presné číslo zákona o ochrane osobných údajov: zákon 18/2018 Z.z.

2. POSKYTOVATEĽ SLUŽBY AKO SPRACOVATEĽ ÚDAJOV

Názov spoločnosti: Tee Nation s.r.o.
Sídlo: Kvetná 953/8, 986 01 Fiľakovo
Telefónne číslo: +421 915 040 516
Emailová adresa: info@teenation.sk

3. ROZSAH SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Registrácia: Pri registrácii musí Dotknutá osoba poskytnúť tieto osobné údaje:
– vlastná e-mailová adresa,
– heslo.

3.2. Objednávka: Na splnenie objednávky musíte poskytnúť nasledujúce osobné údaje:
– Používateľské meno,
– Fakturačná adresa (fakturačné meno, názov ulice, číslo domu, sídlo, PSČ),
– Telefón číslo,
– Používateľské produkty zakúpené Používateľom pri objednávke, spôsob prijatia a platby Používateľom, celková suma nákupov Používateľa.

3.3. Technické údaje: Údaje, ktoré sa technicky zaznamenávajú počas prevádzky systému: údaje počítača dotknutej osoby, ktoré vznikajú pri využívaní služby a ktoré sú zaznamenávané systémom Poskytovateľa služby ako automatický výsledok technických procesov. Údaje, ktoré sa automaticky zaznamenávajú, systém automaticky zaprotokoluje pri vstupe alebo výstupe bez osobitného vyhlásenia alebo úkonu dotknutej osoby. Tieto údaje nie je možné kombinovať s inými osobnými používateľskými údajmi – s výnimkou prípadov, ktoré sú povinné zo zákona. K údajom má prístup iba Poskytovateľ služieb.

3.4. Cookie: Počas návštevy Webovej stránky odosiela Poskytovateľ služby jeden alebo viac cookies – t. j. malý súbor obsahujúci sériu znakov – do počítača návštevníka, prostredníctvom ktorého je možné prehliadač jednoznačne identifikovať. Tieto súbory cookie poskytuje spoločnosť Google a používajú sa prostredníctvom systému Google Adwords. Tieto cookies sú odosielané do počítača návštevníka len pri návšteve určitých podstránok, takže ukladáme len fakt a čas návštevy danej podstránky, žiadne ďalšie informácie.

Používanie takto odoslaných cookies je nasledovné: Externí poskytovatelia služieb, vrátane Google, používajú tieto cookies na ukladanie, ak dotknutá osoba predtým navštívila webovú stránku inzerenta, a na základe toho externí poskytovatelia služieb zobrazujú reklamy na dotknutej osoby – vrátane spoločnosti Google – na webových stránkach jej partnerov. Dotknutá osoba môže zakázať súbory cookie Google na stránke, aby deaktivovala reklamy Google. (Dotknutej osobe môžete tiež oznámiť, že súbory cookie od poskytovateľov tretích strán možno zakázať na stránke zrušenia iniciatívy Network Network Advertising Initiative.)

Po zablokovaní sa im nebudú zobrazovať prispôsobené ponuky od poskytovateľa služieb.

Používané súbory cookie:
– Dočasný (relačný) súbor cookie: súbory cookie relácie sa automaticky vymažú po návšteve dotknutej osoby. Tieto súbory cookie sa používajú na to, aby webová lokalita poskytovateľa služieb fungovala efektívnejšie a bezpečnejšie, takže sú nevyhnutné pre správne fungovanie určitých funkcií webovej lokality alebo určitých aplikácií.
– Trvalý súbor cookie: Poskytovateľ služby používa aj trvalé súbory cookie pre lepšiu používateľskú skúsenosť (napr. poskytovanie optimalizovanej navigácie). Tieto súbory cookie sa ukladajú dlhší čas v súbore cookie prehliadača. Doba trvania závisí od toho, aké nastavenie Dotknutá osoba používa vo svojom internetovom prehliadači.
– Súbor cookie používaný na reláciu chránenú heslom.
– Pre nákupný košík je potrebný súbor cookie.
– Bezpečnostný súbor cookie.

Externé servery pomáhajú pri nezávislom meraní a audite návštevnosti webových stránok a iných údajov webovej analýzy (Google Analytics). Správcovia údajov môžu poskytnúť dotknutej osobe podrobné informácie o správe nameraných údajov. Ich dostupnosť: www.google.com/analytics. Ak si dotknutá osoba neželá, aby služba Google Analytics merala vyššie uvedené údaje opísaným spôsobom a na uvedený účel, nainštalujte si do jeho prehliadača blokovací doplnok.

Funkcia „Pomocník“ v paneli s ponukami väčšiny prehliadačov poskytuje informácie o tom, ako
– zakázať súbory cookie v prehliadači,
– ako prijať nové súbory cookie alebo
– ako prikázať prehliadaču, aby nastaviť nový súbor cookie alebo
– ako zakázať iné súbory cookie.

3.5. Správa údajov súvisiacich s informačnými bulletinmi a listami o opustení košíka
Na odber noviniek je možné sa prihlásiť na www.teenation.sk. V súvislosti s využitím tejto možnosti užívateľ, ktorý sa prihlási na odber noviniek, v rámci dobrovoľného poskytnutia údajov odovzdá svoje nižšie uvedené osobné údaje na spracovanie spoločnosti Tee Nation s.r.o. pre:

  • Emailová adresa
  • Návyky správania súvisiace s čítaním bulletinov.

4. PRÁVNY ZÁKLAD, ÚČEL A SPÔSOB SPRÁVY ÚDAJOV

4.1. Správa údajov o internetovom obsahu na stránke www.teenation.sk (ďalej len: Webová stránka) je založená na dobrovoľnom, riadne informovanom vyhlásení Dotknutej osoby, ktoré obsahuje výslovný súhlas Dotknutej osoby s použitím jej osobných údajov poskytnutých počas používanie webovej stránky. Právny základ pre správu údajov je založený na dobrovoľnom súhlase dotknutej osoby podľa zákonov o informačnom sebaurčení a slobode informácií, ako aj na základe zákonov o niektorých otázkach elektronických komerčných služieb a služieb súvisiacich so informačnej spoločnosti. Súhlas udeľuje Dotknutá osoba s ohľadom na individuálnu správu údajov používaním webovej stránky, registráciou alebo dobrovoľným poskytnutím predmetných údajov.

4.2. Účelom automaticky zaznamenávaných údajov je vytváranie štatistík, zlepšovanie technického rozvoja IT systému a ochrana práv Dotknutej osoby.

4.3. Poskytovateľ služby nevyužíva alebo môže použiť poskytnuté osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v týchto bodoch. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám alebo úradom – pokiaľ nie je zákon inak záväzný – je možné len s predchádzajúcim výslovným súhlasom Dotknutej osoby.

4.4. Poskytovateľ služby nekontroluje jemu poskytnuté osobné údaje. Osoba poskytujúca údaje je výlučne zodpovedná za primeranosť poskytnutých údajov. Ak ktorákoľvek Dotknutá osoba poskytne svoju e-mailovú adresu, zároveň preberá zodpovednosť za to, že službu z uvedenej e-mailovej adresy využíva iba ona. Vzhľadom na túto zodpovednosť za akúkoľvek zodpovednosť súvisiacu s prihláseniami uskutočnenými na zadanej e-mailovej adrese zodpovedá výlučne Dotknutá osoba, ktorá si zaregistrovala e-mailovú adresu.

5. OBDOBIE SPRÁVY ÚDAJOV

5.1. Spracúvanie osobných údajov uvedených pri registrácii a objednávkach začína registráciou a trvá do ich vymazania na požiadanie. V prípade nepovinných údajov správa údajov trvá od zadania údajov až do vymazania príslušných údajov na požiadanie. Registráciu môže Dotknutá osoba, ako aj Poskytovateľ služby kedykoľvek zrušiť v prípade a spôsobom uvedeným vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len: VOP).

5.2. Zaprotokolované údaje systém uchováva – s výnimkou dátumu poslednej návštevy, ktorý sa automaticky prepíše – po dobu 6 mesiacov od dátumu prihlásenia.

5.3. Vyššie uvedené ustanovenia nemajú vplyv na plnenie povinností uchovávania údajov definovaných v právnych predpisoch (napr. účtovná legislatíva), ako aj na spracúvanie údajov na základe dodatočných súhlasov udelených pri registrácii na Webovej stránke alebo iným spôsobom.

5.4. V prípade newslettra spravovanie osobných údajov z newslettra, 8.4. trvá do odhlásenia spôsobom uvedeným v bode

6. Okruh OSÔB, KTORÉ ZNALOSTI ÚDAJOV, PRENOS ÚDAJOV, SPRACOVANIE ÚDAJOV

6.1. Poskytovateľ služby a interní zamestnanci Poskytovateľa služieb sú primárne oprávnení poznať údaje, tieto však nie sú zverejňované ani odovzdávané tretím osobám.

6.2. Poskytovateľ služby môže na prevádzku základného IT systému, plnenie objednávok a zúčtovanie využiť spracovateľa údajov (napr. prevádzkovateľ systému, prepravná spoločnosť, fakturácia).

Názov spracovateľov údajov:
6.3. Spoločnosť môže využívať spracovateľa údajov na zabezpečenie nepretržitej a správnej funkčnosti webovej stránky, na plnenie objednávok a na vykonávanie ďalších činností úzko súvisiacich s poskytovaním služieb internetového obchodu.

6.4. Názov spracovateľov údajov používaných spoločnosťou:

  • Tee Nation s.r.o. (Sídlo: Kvetná 953/8, 986 01 Fiľakovo, Činnosť: Vývoj aplikácií, prevádzka systému)
  • Slovenská pošta, a. s. (Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Činnosť: Doručovanie balíkov)
  • RTW Technologies Pvt. Ltd. (sídlo: 11/14C, Mini Stadium road, Vijayant khand Gomti nagar, Lucknow, Uttar Pradesh, 226010, India, Činnosť: Elektronická fakturácia, fakturácia, archivácia faktúr)
  • Poskytovateľom hostingu webshopu je Websupport s.r.o. (Sídlo: Karadžičova 12 821 08 Bratislava, IČO: 36 421 928, DIČ: 2021869234, IČ DPH: SK2021869234; E-mail: helpdesk@websupport.sk, Telefónne číslo: (02) 20 60 80).

7. PRÁVA ZAINTERESOVANÝCH STRÁN A PRÁVNE MOŽNOSTI VYMÁHANIA

7.1. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek požiadať o informácie o svojich osobných údajoch, ktoré spravuje Poskytovateľ služby, a tiež ich môže kedykoľvek upraviť spôsobom uvedeným vo Všeobecných podmienkach.

7.2. Poskytovateľ služieb poskytuje na žiadosť Dotknutej osoby informácie o údajoch, ktoré spravuje, o údajoch spracúvaných ním alebo ním povereným spracovateľom údajov, ich zdroji, účele, právnom základe a dĺžke spracúvania údajov, ako aj meno, adresu a činnosti súvisiace so spracovaním údajov, ochranu údajov o okolnostiach incidentu, jeho účinkoch a opatreniach prijatých na zabránenie tomu, a v prípade preposielania osobných údajov dotknutej osoby aj o právnom základe a príjemcom preposielania údajov. Poskytovateľ služby poskytne požadované informácie písomne ​​do 30 dní od podania žiadosti. Poskytovateľ služby – ak má interného poverenca pre ochranu osobných údajov, prostredníctvom interného poverenca pre ochranu údajov vedie register na účely kontroly opatrení súvisiacich s incidentom ochrany osobných údajov a informovania Dotknutej osoby, ktorá zahŕňa rozsah pôsobnosti Dotknutej osoby. osobné údaje, rozsah a počet tých, ktorých sa incident ochrany osobných údajov týka, dátum incidentu na ochranu osobných údajov, jeho okolnosti, jeho účinky a opatrenia prijaté na jeho zamedzenie, ako aj ďalšie údaje uvedené v zákone, ktorý údaje predpisuje zvládanie.

7.3. Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť na týchto kontaktných údajoch: Poštová adresa: Tee Nation sro. – Kvetná 953/8, 986 01 Fiľakovo. Zákaznícky servis: info@teenation.sk. S akýmikoľvek otázkami alebo pripomienkami súvisiacimi so správou údajov sa Dotknutá osoba môže obrátiť na pracovníkov Poskytovateľa služieb v časti 7.3. prostredníctvom kontaktných údajov v.

7.4. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o opravu alebo vymazanie svojich nesprávne zaznamenaných údajov. Dotknutá osoba môže opraviť niektoré svoje údaje na Webovej stránke; v ostatných prípadoch Poskytovateľ služby vymaže údaje do 3 pracovných dní od prijatia žiadosti, pričom v takom prípade nebudú obnoviteľné. Výmaz sa netýka spracúvania údajov vyžadovaných zákonom (napr. účtovnými predpismi), ktoré sú uchovávané poskytovateľom služieb po nevyhnutnú dobu.

7.5. Dotknutá osoba môže tiež požiadať o zablokovanie svojich údajov. Poskytovateľ služby uzamkne osobné údaje, ak o to dotknutá osoba požiada, alebo ak možno na základe dostupných informácií predpokladať, že vymazanie by poškodilo oprávnené záujmy dotknutej osoby. Takto uzamknuté osobné údaje je možné spracúvať len dovtedy, kým existuje účel správy údajov, ktorý vylúčil vymazanie osobných údajov. O oprave, zablokovaní a vymazaní musí byť dotknutá osoba, ako aj všetci, ktorým boli údaje predtým postúpené za účelom správy údajov. Oznámenie môže byť vynechané, ak to neporušuje oprávnené záujmy Dotknutej osoby vzhľadom na účel správy údajov. Ak Poskytovateľ služby nevyhovie žiadosti Dotknutej osoby o opravu, zablokovanie alebo vymazanie, do 30 dní od doručenia žiadosti Poskytovateľ služby písomne ​​oznámi vecné a právne dôvody zamietnutia žiadosti o opravu, zablokovanie alebo vymazanie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie svojich osobných údajov. Poskytovateľ služby námietku čo najskôr, najneskôr však do 15 dní od podania žiadosti, posúdi, rozhodne o jej opodstatnenosti a svoje rozhodnutie písomne ​​oznámi žiadateľovi.

7.6. Na základe zákonov Dotknutá osoba:
– Svoje práva môžete vymáhať súdnou cestou.

7.7. Ak Dotknutá osoba pri registrácii poskytla údaje tretích strán na používanie služby alebo akýmkoľvek spôsobom spôsobila škodu pri používaní Webovej stránky, je Poskytovateľ služby oprávnený požadovať od Dotknutej osoby náhradu škody. V takom prípade Poskytovateľ služby poskytne konajúcim orgánom všetku možnú súčinnosť za účelom zistenia totožnosti osoby porušujúcej zákon.

8. NEWSLETTER, PRISPÔSOBený NEWSLETTER

8.1. Poskytovateľ služby dbá najmä na zákonnosť používania adries elektronickej pošty, ktoré spravuje, preto ich ďalej uvedeným spôsobom využíva len na zasielanie (informačných alebo reklamných) e-mailov.

8.2. Správa e-mailových adries slúži predovšetkým na identifikáciu Dotknutej osoby, udržiavanie kontaktu pri plnení objednávok a využívaní služieb, preto sú e-maily zasielané predovšetkým na tento účel.

8.3. V prípade zmeny služieb poskytovaných Poskytovateľom služieb alebo Všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľ služieb poskytne v určitých prípadoch Dotknutým osobám informácie o zmenách a iných obdobných službách Poskytovateľa služieb v elektronickej forme, a to tak, že e-mail. Poskytovateľ služby však takéto upozornenia nepoužíva na reklamné účely.

8.4. Newsletter: Poskytovateľ služby zasiela listy obsahujúce inzeráty alebo inzeráty (newslettery) na emailové adresy uvedené pri registrácii len s výslovným súhlasom Dotknutej osoby, a to v prípadoch a spôsobom, ktorý je v súlade so zákonnými požiadavkami. Newsletter má prvky priameho marketingu a obsahuje reklamu. Poskytovateľ služieb spracúva údaje poskytnuté Dotknutou osobou pri používaní newslettera. V prípade newslettera spravuje Poskytovateľ služby údaje poskytnuté Dotknutou osobou počas prihlásenia sa na odber newslettera, kým sa Dotknutá osoba neodhlási z odberu newslettera kliknutím na tlačidlo „Zrušiť odber“ v spodnej časti newslettera alebo požiada o odstránené zo zoznamu odberateľov newslettera emailom alebo poštou. V prípade odhlásenia nebude Poskytovateľ služby kontaktovať Dotknutú osobu s ďalšími newslettermi a ponukami. Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek bezplatne odhlásiť z odberu noviniek a svoj súhlas odvolať.

8.5. Personalizovaný newsletter: Tee Nation môže tiež použiť osobné údaje používateľov na zasielanie osobných ponúk vo forme newsletteru. V rámci personalizovaného newslettera Tee Nation s.r.o. skúma doterajšie nákupy registrovaných užívateľov a užívateľov, ktorí sa prihlásili na odber newslettera a na základe tohto šetrenia a výsledkov môže svojim užívateľom zasielať aj personalizovaný newsletter. Ak sa chcete odhlásiť z personalizovaného newslettera, pozrite si 8.4. sa riadia ustanoveniami v písm Ak sa dotknutý používateľ odhlási z odberu bulletinu Tee Nation, už nebude dostávať prispôsobené bulletiny.

9. ĎALŠIE USTANOVENIA

9.1. Systém Poskytovateľa služby môže zhromažďovať údaje o činnosti Dotknutej osoby, ktoré nie je možné prepojiť s inými údajmi poskytnutými Dotknutou osobou pri registrácii, ani s údajmi generovanými pri používaní iných webových stránok alebo služieb.

9.2. V každom prípade, ak má Poskytovateľ služby v úmysle použiť poskytnuté údaje na iný účel, ako je účel pôvodného zberu údajov, bude o tom dotknutá osoba informovaná a dotknutá osoba bude mať k tomu vopred výslovný súhlas, a majú mať možnosť zakázať používanie.

9.3. Poskytovateľ služby sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnosť údajov a prijať technické opatrenia na zabezpečenie ochrany zaznamenaných, uchovávaných a spravovaných údajov a urobiť všetko pre to, aby nedošlo k ich zničeniu, neoprávnenému použitiu a neoprávnenej zmene. Zaväzujete sa tiež vyzvať všetky tretie strany, ktorým môžete údaje postúpiť alebo preniesť, aby splnili svoje povinnosti v tejto súvislosti.

9.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť a doplniť tieto Nariadenia tak, že o tom vopred informuje Dotknuté osoby na Webovej stránke. Po nadobudnutí platnosti dodatku musí Dotknutá osoba prijať dodatky, aby mohla pokračovať v používaní webovej stránky, ako to poskytuje Poskytovateľ služby na webovej stránke.

Dátum: Fiľakovo, 16.02.2022

Verified by MonsterInsights